Mančesterio universiteto viešojo įsitraukimo strategija,

mančesterio universiteto viešojo įsitraukimo strategija

MRU įsitvirtino kaip vienas Lietuvos aukštojo mokslo sistemos lyderių, išsiskiriantis ne tik studentų gausumu, bet ir naujomis, lanksčiomis studijų programomis, studijų tarptautiškumu, elektroninėmis studijų priemonėmis, dėmesiu studijų kokybei.

svetainėse dirbti iš namų

MRU mančesterio universiteto viešojo įsitraukimo strategija studijuoja 15,5 tūkst. MRU šiandien vykdoma studijų programų m. Greta tradicinių Universiteto studijų krypčių — teisės, viešojo administravimo, ekono­ mikos, socialinio darbo, psichologijos — per pastaruosius penkerius metus sustiprėjo politikos mokslų, verslo ir vadybos, edukologijos studijų kryptys, pradėtos vykdyti inovatyvios komunik­ acijos, filologijos krypčių studijų programos, susiformavo į ateities visuomenę nukreipta tarp­ disciplininė socialinių technologijų studijų programų grupė.

Tarp svarbiausių — m.

Nuo m. Universitete pereita prie naujos kredito sampratos nacionaliniai kreditai prilyginti ECTS kreditams kreditų sistemos, glaudžiai siejamos su į studentą orientuotų studijų student-centered learning samprata.

Pertvarkytos visos Universiteto studijų programos, studijų reglamentavimas ir suformuotas tarptautinius standartus atitinkantis studijų programų ir dalykų katalogas, viešai prieinamas per internetą lietuvių ir anglų kalbomis, pradėti nuos­ ekliai diegti inovatyvūs dėstymo metodai. Beveik visų Universiteto studijų dalykų medžiaga šiandien jau perkelta į virtualaus mokymosi aplinką, vykdomos 8 nuotolinių studijų programos 9 Mykolo Romerio universitetas — m.

9 ema prekybos strategija

Universiteto orientaciją į tarptautinius studijų standartus vainikavo aukšti Eu­ ropos Komisijos įvertinimai — ECTS Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos m. Studijų sąveiką su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais užtikrina m. Investuodamas į studijų kokybę, Universitetas nuosekliai vykdė tarptautinius studijų programų vertinimus per aptariamą laikotarpį jų įvykdyta 45įdiegė elektronines studentų darbo vietas, studentų grįž­ tamojo ryšio sistemą, pradėjo diegti studijų rezultatų išorinio vertinimo nuostatas, tobulina akademinės ir socialinės paramos studentams sistemas.

Pastoviais studijų plėtros prioritetais per — m. MRU absolventų ilgalaikių bedarbių, t. Būtent šis rodiklis didele dalimi atspindi studijų programų, Universiteto dėstytojų suteikiamų žinių ir gebėjimų atitikimą darbo rinkos poreikiams.

  1. ОНА ОТБРОСИТ АНБ НАЗАД НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
  2. Tradorax dvejetainiai opcionai
  3.  Может быть, хочешь воды.
  4. EUR-Lex - DC - LT
  5. Я полагал, что это невозможно.
  6. MRU m. veiklos apžvalga by overclock.lt - Issuu

MRU, siekdamas puoselėti kūrybos ir socialinių inovacijų kultūrą, skatinti visuomenės rai­ dą ir Lietuvos konkurencingumą, skleisti mokslo išradimų svarbą prekiauti bitkoinais akimirksniu gyvenimui ir kelti gyvenimo kokybę, vykdo socialinių, humanitarinių, fizinių, technologinių ir biomedicinos mokslų fundamentinius ir taikomuosius, disciplininius ir tarpdisciplininius mokslo tyrimus.

Uni­ versiteto mokslininkai dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinių tyrimų programose ir projektuose, vykdo užsakomuosius mokslo tyrimus, skleidžia mokslinių tyrimų ir eksperi­ mentinės plėtros rezultatus akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. MRU — dinamiškas, veržlus universitetas, įsitvirtinantis Europos aukštojo mokslo erdvė­ je.

Universiteto misija — mokslinti visuomenę, kaupti ir puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą mokslo, kultūros ir techno­ logijų pažangą.

MRU sėkmingai veikia konkurencinėje aplinkoje, integruodamasis į globalią Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, jungdamasis į tarptautinius tinklus ir megatinklus. MRU ski­ riamasis požymis — atvirumas naujovėms, pažangiausių pasaulio vadybos metodų taikymas. Studijų kokybės vertinimo centras, Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota insti­ tucija, priėmė sprendimą MRU akredituoti 6 metams.

geriausi dvejetainiai parinktys įmonės

Sprendimas priimtas remiantis tarptauti­ nio išorinio veiklos vertinimo išvadomis, taip pat Universiteto realiųjų išteklių vertinimu. Impulsus didinti vadybos kokybę suteikia nuolat vykdomi viso MRU tarptautiniai išoriniai vertinimai: m.

Europos universitetų asociacijos EUA vertinimas. Šių vertinimų išvada — siekdamas savo užsi­ brėžtų strateginių tikslų MRU žengia teisinga kryptimi ir mato aiškią europoje draudžiama dvejetainių galimybių perspektyvą.

52010DC0743

MRU pozityviai priėmė m. Universitetas tapo pirmuoju Lietuvos universitetu, pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą pakeitusiu statusą ir nuo m. Universitete suformuota pažangi vadybinė sistema, besiremianti akademine autonomi­ ja, atsakomybės pasiskirstymu tarp trijų svarbiausių sprendimus priimančių institucijų Tary­ bos, Senato, rektoriaus ir suinteresuotų šalių įtraukimu.

obuolių akcijų pasirinkimo yahoo finansai

MRU struktūros pokyčiais buvo greitai reaguojama į naujus studijų, mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros poreikius. Atlikti pakeitimai buvo greitai koreguojami, atsižvelgiant į veiklos rezultatus.

Europos e. Kai viešieji ištekliai labai riboti, IRT gali padėti viešajam sektoriui plėtoti novatoriškus paslaugų teikimo piliečiams būdus ir kartu padidinti veiksmingumą ir sumažinti sąnaudas.

Aptariamo laikotarpio pradžioje MRU veikė 7 fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Socialinės informatikos, Socialinės politikos, Strateginio valdymo ir politikos, Teisės, Viešojo administravimo ir Viešojo saugumo, buvo 43 katedros ir MRU Teismo medicinos institutas. Universitete nuo m.

Стратмор сощурил. - А ты как думаешь.

Ji yra skaidri, sudaro galimybę dėstytojui pačiam, įvertinus savo interesus ir galimybes, sumodeliuoti savo atlyginimą ir nemažai prisidėjo prie to, kad sparčiai ūgtelėjo pasiekimai MRU strateginių prioritetų srityse, tokiose kaip mokslo publi­ kacijų skaičius, elektroninių, nuotolinių studijų modulių parengimas ir naudojimas.

Universitete laikomasi požiūrio, kad efektyvi vadyba yra neatsiejama nuo pažangių tech­ nologinių sprendimų.

Šis žingsnis sudarė są­ lygas optimizuoti informacijos srautus ir koreguoti darbuotojų funkcijas, pradėti įgyvendinti tinklinę vadybą. MRU per projektinę veiklą siekia įgyvendinti — metų strateginiame veiklos pla­ ne numatytas prioritetines veiklos kryptis, Nacionalinės studijų programos tikslus ir uždavinius, nacionalinių mokslo programų, — metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strate­ gijos ir kitų Lietuvos strateginių programų prioritetus, kurių svarbiausi yra investicijos į žmogiš­ kąjį kapitalą, produktyvių žmogiškųjų išteklių žinių visuomenėje skatinimą.

Per — metus Universitete ženkliai išaugo įgyvendinamų projektų skaičius, mančesterio universiteto viešojo įsitraukimo strategija ko­ kybė ir projektuose atliekamų darbų apimtys. Išskirtini projektai, kurie prisidėjo prie Universite­ to infrastruktūros tobulinimo, studijų kokybės gerinimo, tarptautiškumo ir tarpdiscipliniškumo didinimo, mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų diegimo.

Su ES struktūrinių fondų parama — metais buvo tobulinamas MRU valdymas, renovuotas Universiteto pastatų kompleksas, buvo parengtos galimybių studijos, atlikti moks­ liniai tyrimai, aukštosioms mokykloms, įdiegiant jose neformaliojo suaugusiųjų švietimo sis­ temoje įgytų kompetencijų formalizavimo aukštojo mokslo institucijose sistemą, atnaujintos 7 bakalauro ir 4 magistro studijų programos, parengtos ir pradėtos įgyvendinti 5 jungtinės ma­ gistrantūros studijų programos, skirta lėšų Universiteto infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai.

Universiteto mokslininkai aktyviai dalyvavo įgyvendinant projektus pa­ gal Lietuvos mokslo tarybos vykdomą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programinį konkursinį finansavimą. Universiteto mokslininkai įgyvendino 20 Lietuvos moks­ lo tarybos finansuojamų projektų, iš kurių 14 — Mokslininkų grupių projektai, skirti mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Lietuvos 11 Mykolo Romerio universitetas — mokslo tarybos remiamuose projektuose buvo atlikta darbų už 8 Lt, išleistos mokslinės publikacijos, dalyvauta tarptautinėse konferencijose ir kituose moksliniuose renginiuose, atlikti aukšto lygio tyrimai.

Galbūt jus domina