Sąžiningos prekybos sistemos reikšmė,

Diskienė Darbo vadovas parašas Prof. Ruževičius Darbo įteikimo data: Registracijos Nr. Vertinant iš organizacijos perspektyvos, tai papildomai siejama su organizacijos įvaizdžio angl. Brand formavimu, darnumo ir skaidrumo principais paremta veikla ir partneryste su suinteresuotomis šalims, socialinės atsakomybės raiška Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, ; Lietuvos vartotojų institutas, ; Gabriel, Koh, Kaip matyti, terminas sąžininga prekyba yra daugiaprasmis, apimantis platų spektrą susijusių raiškos ir poveikio sričių tiek visuomenės, tiek atskirų individų ar organizacijų mastu, kas atitinkamai lemia ir galimų probleminių situacijų įvairovę bei mokslinių vertinimų būtinybę.

Paminėtina ir lygiagrečiai vykstantys ir šiai koncepcijai svarbūs globalizacijos ir glokalizacijos reiškiniai, procesų automatizavimo tendencijos ir darbo rinkos pokyčiai.

Visa tai keičia organizacijų veiklos s p prekybos strategija, lokaciją ir skatina prisiderinti prie skirtingų šalių darbo kultūros, teisinio reglamentavimo ar socialinės atsakomybės sampratos. Atitinkamai viešojo sektoriaus atstovai, panaudodami teisinio ir politinio reguliavimo priemones, kelia naujus ir griežtesnius produktų ar paslaugų kokybės bei bendrus veiklos atsakomybės ir skaidrumo reikalavimus Marshall, Macdonald ; Elder, ; Utting-Chamorro, Taigi, tai liudija apie sąžiningos prekybos sistemos reikšmė korporatyvinės socialinės atsakomybės angl.

Corporate Social Responsibility, CSR sampratos turinio, raiškos formų ir ryšio su sąžiningos prekybos koncepcija vertinimų reikalingumą, tiek mokslo bendruomenei, tiek verslo praktikams. Mokslinis temos ištirtumas apima 2 pagrindines darbo analizės dalis Sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės koncepcijas.

Abiem atvejais nagrinėjamų temų spektras platus, apimantis tiek semantinio, tiek istorinio vertinimo temas, o taip pat ir ekonominio, socialinio, aplinkosauginio-ekologinio ir teisinio bei kitas susijusio poveikio analizes. Vertinant iš laiko perspektyvos, išskirtina, jog moksliniai tyrimai šiame kontekste atliekami pastaruosius 3 dešimtmečius ir turinio prasme transformavosi iš specifinio, daugiausiai ekonominio ir aplinkosauginio pobūdžio, vertinimų į platesnio poveikio, tarpdisciplininius tyrimus, vertinančius Sąžiningos prekybos ir organizacijų socialinės atsakomybės raišką santykyje su organizacijų 3 4 strateginiu planavimu, rinkodaros ir viešųjų ryšių komunikacijos sritimis, įmonės įvaizdžio formavimu ir konkurencinio pranašumo įgijimu.

Detalizuojant, šiame projektiniame darbe bus remiamasi Lietuvos ir užsienio mokslinių tyrėjų darbais bei publicistiniais vertinimais. O kadangi darbas atliekamas ir rezultatai taikytini Lietuvos organizacijoms, išskirtini Lietuvos tyrėjų darbai šia tema, kuriais bus remiamasi: Lietuvos vartotojų instituto informaciniu leidiniu apie Sąžiningos prekybos sistemą, prekės ženklą, produktus ir kitą aktualią informaciją; Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma ir informaciniu dosje apie Sąžiningos prekybos sampratą, istoriją, principus, produktus ir pan.

Darbo temos problematika: Sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės teoriniai aspektai yra analizuojami daugelio mokslininkų R. Astromskienė, A. AdamonienėE. DansS. Elder ir kt. Tai sąžiningos prekybos sistemos reikšmė, jog daugiausiai moksliniai tyrimai orientuoti į atskirus socialinės atsakomybės darbo temos segmentus, t. Itin pasigendama sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės koncepcijų sąžiningos prekybos sistemos reikšmė priklausomybės aptarimo.

Visa sąžiningos prekybos sistemos reikšmė atitinkamai lemia ir skatina tolimesnius tyrimus. Konkretizuojant, galima išskirti tokius probleminius darbo klausimus: 1. Kaip ekonominio pobūdžio sąžiningos prekybos koncepcija yra suderinama su sąžiningos prekybos sistemos reikšmė atsakomybės samprata ir raiška bei valstybių socialinio vystymosi politikos tikslais?

Kokie veiksniai ir kodėl riboja sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės koncepcijų raišką Lietuvoje? Su kokiu pasipriešinimu ir iššūkiais susiduria organizacijos, siekdamos savo veikloje darnaus vystymosi, t. Baigiamojo darbo objektas: sąžininga prekyba ir socialinė atsakomybė. Baigiamojo darbo tikslas: nustatyti sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės tarpusavio sąsajas ir jų taikymo plėtros galimybes UAB Palink.

Įvertinti socialinės atsakomybės koncepcijos reikšmę ir raišką šiuolaikinėse 2. Išanalizuoti sąžiningos prekybos sistemos turinio elementus: esamą situaciją žinomumąformas ir galimas raidos tendencijas iš teorinio ir praktinio vertinimo retrospektyvinio, teisinio ir ekonominio perspektyvų; 3.

Ištirti socialinės atsakomybės ir sąžiningos prekybos koncepcijų tarpusavio ryšį, raišką ir plėtros galimybes UAB Palink ; 4. Atlikti socialinės atsakomybės ir sąžiningos prekybos tyrimo analizę; 5.

Pateikti probleminių sričių tobulinimo galimybes. Baigiamojo darbo tyrimo metodai: siekiant atskleisti sąžiningos prekybos ir organizacijų socialinės atsakomybės reikšmes, tarpusavio ryšius, problematiką ir vystymosi tendencijas iš teorinio vertinimo perspektyvos bus remiamasi kokybine tyrimo prieiga ir atliekama teorinė kokybinė mokslinių šaltinių turinio analizė, informacijos sisteminimas ir sintezė. Vėliau šių koncepcijų praktinės raiškos palyginimas Lietuvos ir užsienio šalių atveju yra atliekamas lyginamoji mokslinės literatūros analizės ir sintezės metodų pagrindu.

Detalizuojant planuojamus naudoti duomenų rinkimo ir analizės metodus galima apibendrinti lentelėje žr. Duomenų rinkimo ir analizės metodai sudaryta darbo autorės Tyrimo metodų tipas Kokybiniai duomenų rinkimo metodai Kokybiniai duomenų analizės metodai Tyrimo metodas 1 Dokumentų ir lyginamoji analizė 2 Anketinė apklausa 1 Informacijos sisteminimas ir sintezė 2 Turinio angl.

Pirmuoju aspektu 5 6 kriptovaliut investavimo robotai darbo indėlis naujausios darbo tematikos užsienio mokslinės literatūros apžvalga ir informacijos susisteminimas bei darbo autorės įžvalgų pateikimas. Šiame baigiamajame darbo projekte, atlikus teorinę darbo analizę, gauti rezultatai bus vėliau panaudoti praktinio tyrimo metu, atliekant internetinę anketinę vartotojų apklausą ir rengiant rekomendacinio pobūdžio gaires.

Baigiamojo darbo struktūra: Baigiamojo darbo projekto darbą sudaro įvadinė dalis, keturios dalys, išvados, literatūros sąrašas.

Pirmoje baigiamojo darbo dalyje yra pateikiama socialinės atsakomybės ir sąžiningos prekybos termino, organizacijos ir sertifikavimo-ženklinimo sistemos samprata bei turinys, retrospektyvinio ir politinio pobūdžio darbo objekto vertinimas, remiantis Lietuvos ir užsienio šalių mokslinių tyrėjų darbais ir statistiniais tyrimais. Antroje baigiamojo darbo dalyje pateikiama sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės koncepcijų tarpusavio suderinamumo tendencijos bei socialinės atsakomybės ir sąžiningos prekybos tyrimo metodologija.

geriausias darbas i nam kompanij binarinio opciono kainos formulė

Trečioje šio darbo dalyje analizuojama Lietuvos rinkos situacija, susijusi su UAB Palink bei pateikiami jk mokesčių įstatymų akcijų pasirinkimo sandoriai rezultatai.

Ketvirtoje dalyje pateikiamos tobulinimo gairės. Išvadų dalyje apibendrinami visi duomenys, kurie gauti vertinant mokslinius šaltinius bei tyrimo rezultatus. Sąžiningos prekybos sistemos samprata, istorinė raida ir esama situacija Šiame skyriuje ir tolimesniuose skyreliuose 1.

Pateikiamas išvestinis apibrėžimas, remiantis skirtingais šaltiniais, ir apibrėžiama sąžiningos prekybos samprata, kuria yra vadovaujamasi atliekant tolimesnius tyrimus šiame darbe.

Taip pat šiame skyriuje yra apibrėžiama organizacijų socialinės atsakomybės reikšmė. Pabaigoje yra sugretinamos sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės koncepcijas viešoje erdvėje tokia lyginamoji analizė išryškina tiek sąryšius tarp šių dviejų sąvokų, tiek problemines vietas.

Konkretizuojant, skyreliuose ir pateikiama sąžiningos prekybos samprata su išvestine definicija, istorinė sąžiningos prekybos vystymosi raida. Taip pat aptariama sąžiningos prekybos tendencija Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, paliečiamos probleminės prekybos ir gamybos sritys Sąžiningos prekybos samprata ir koncepcija Sąžininga prekyba kaip reiškinys neturi konkretaus trumpo paaiškinimo definicija yra daugiau orientuota į veiklos, kurią propaguoja sąžiningos prekybos pasekėjai, apibūdinimą ir aprašymą.

 • Sertifikuoti bolivinių balandų gamintojai, Ekvadoras Sąžininga prekyba angl.
 • Prekybos parodų užsakymo sistemos
 • Tradeguider sistemos tarptautinės 2.
 • Ekologiniai ženklai užtikrina, kad buvo laikomasi tam tikrų principų produkto gamybos ir platinimo metu, t.
 • Холодные серые глаза смотрели безжизненно.

Skirtingi šaltiniai taip pat kiek kitu kampu apibūdina pačią koncepciją. Sąžininga prekyba įprastai yra traktuojama kaip grandininė reakcija, turinti pozityvų poveikį, jeigu vykdoma pagal pagrindinį principą.

Toks bendradarbiavimas nebūtinai turi vykti remiantis tiesioginiu kontaktu tarp šalių veikiau tai yra ekonominis principas, paremtas racionaliu ir adekvačiu atlygiu už darbą. Tad pagrindinė idėja yra ta, kad sąžiningos prekybos modelis leidžia gamintojams pilnai kompensuoti patirtas išlaidas ir uždirbti pelno, tiekėjams už atliktą produkto pirkimo ir pardavimo sandorį sąžiningai uždirbti, o vartotojams gauti patikimą ir kokybišką produktą už adekvačią ir sąžiningą kainą.

Ašinis sąžiningos prekybos principas yra gamintojų teisė į sąžiningą atlygį: neskurstančią ir saugią aplinką, išsilavinimą pastebima, kad šiuo principu yra grindžiama ir socialinė ekonomika, ir žalioji ekonomika, o tai rodo šio principo svarbumą.

Vartotojams taip pat suteikiama galimybė teisingai rinktis produktą, kuris savo kokybe pateisintų kainą, taip suteikiant 7 8 galimybę gamintojų aplinką priartinti prie dar labiau besivystančios Lietuvos vartotojų institutas, Kitu kampu vertinant sąžiningą prekybą, galima sakyti, kad tai yra modelis, sukurtas ekonominio išnaudojimo panaikinimui ir išankstinei prevencijai.

Ekonominio išnaudojimo prevencija šiuo atveju yra orientuota į gamintoją; svarbu užtikrinti, kad produkto gamintojas nepatirtų nuostolio ir nesąžiningumo.

Tokia veikla yra apibrėžtina kaip partnerystė, kuria siekiama skaidrumo, pagarbos ir glaudesnio ryšio tarptautinės prekybos aplinkoje. Tačiau svarbiausia šios idėjos ašis gamintojas.

Ypač didelis dėmesys kreipiamas į darbininkus kur gamybos sektoriuje dirbantys žmonės dažnai yra išnaudojami ir jiems nėra arba nėra pakankamai atlygintina už atliktą darbą. Siekiant užtikrinti sąžiningą atlyginimą, reikalinga parama ji inicijuojama ne tik pačių darbininkų, tačiau ir vartotojų Takahashi, Sąžiningos prekybos modelis yra grindžiamas ne tik siekiu skaidrinti pardavimų sektorių tarptautiniame lygmenyje, tačiau ir ryšiu tarp gamintojų bei vartotojų; kitaip tariant, globalizacijos faktorius yra matomas kaip turintis labai stiprią įtaką, todėl įvardijami trys pagrindiniai tikslai ar ypatybės, kurie yra tiesiogiai susiję su žemiau sąžiningos prekybos sistemos reikšmė teiginiais World Fair Trade Organization WFTO: Teisingumas.

Sąžininga prekyba patvirtina galimybę užtikrinti sąžiningumą pasaulinės prekybos rinkoje; Pokyčiai.

 1. Tarptautinė prekyba Lietuvoje
 2. Iq option trading app apk
 3. Į dabar kriptovaliutas investuoti
 4. Darbas nuo namų tinklo rinkodaros
 5. Sąžiningos prekybos ženklų įvairovė
 6. Sąžininga prekyba – Vikipedija
 7. «ТРАНСТЕКСТ» стонал, его корпус готов был вот-вот рухнуть.

Sąžininga prekyba skatina keisti įprastą prekybą ir jai taikomas taisykles ir ribojimus. Tokie pokyčiai yra orientuoti į žmogų, šiuo atveju, gamintoją, kuriam turėtų būti užtikrintas sąžiningas atlygis.

Ši ypatybė ypač aktuali skurstantiems ir tuštėjantiems Lietuvos regionams; Kova su problemomis. Sąžininga prekyba savaime prisideda prie kovos su skurdu, klimato pokyčiais ir ekonominėmis krizėmis. Šiomis dienomis šis tikslas yra ypatingai aktualus Lietuvai. Apibendrinant, sąžininga prekyba yra orientuota į teisingą ir adekvatų atlygį gamintojams, išlaikant garbingą, sąžiningą ir inovatyvų požiūrį ir santykį gamybos ir tiekimo grandinėje tarp gamintojo ir vartotojo bei visoje pardavimų rinkoje.

Pats sąžiningos prekybos reiškinys yra susijęs ir su teisingumu, tačiau turi labai didelę įtaką visos visuomenės gerovei: tai liečia ir ekologiją, klimato pokyčius, išsilavinimo užtikrinimo lygį, skurdo mažinimą. Šiuo ženklu yra ženklinami produktai, kurie atitinka nustatytus reikalavimus, kurie bus nurodyti žemiau.

ateities ir pasirinkimo sandoriai tamil dvejetainės parinktys nekilnojamojo turto agentas

Produktai, ženklinti Fairtrade etikete, yra indikuotini kaip atitinkantys tarptautinius Fairtrade standartus. Reikia pažymėti, kad šia etikete yra ženklinami produktai, bet ne prekių ženklai ar konkrečios organizacijos produkcija ženklinimas taikytinas tik atskiriems produktams.

Sąžininga prekyba

Tarptautinė sąžiningos prekybos nuosavybės teisių suteikimo akcijų apibrėžimas organizacija angl. Fairtrade Labelling Organizations International, FLO turi intelektinę teisę į šį ženklą, tad tai yra savaiminė apsauga nuo konkurentų, siekiančių naudoti tokį patį ar panašų vardą.

Egzistuoja daug kitų organizacijų, bandančių įsilieti į ženklinimo rinką, ir norinčių prisiimti sąžiningos prekybos ženklinimo statusą Okwuosa, Tačiau, yra ne tik tokių įmonių, kurios nori nusisavinti ar kitaip prisidengti galinčios ženklinti produktus tokiu pačiu ar panašiu ženklu: per tris metus nuo Mempool priority ženklinimo įsigaliojimo, pasaulyje jį įsigijo daugiau nei gamintojų Ransom, Produktų kategorija, kuri yra ženklinama Fairtrade ženklu, yra labai plati, tačiau didžiausia dalis tenka medvilnės produkcijai ir maisto produktams Okwuosa, Sertifikavimo ir ženklinimo kontekste taip pat svarbu atskirti 2 pagrindinius vartotinus prekės ženklus: a Sąžiningos prekybos reikalavimus atitinkančių produktų prekės ženklas žr.

Šis ženklas praktikoje naudojamas nuo metų: 1 pav. Sąžiningos prekybos prekės ženklas Lietuvos vartotojų institutas, b Gamintojų ir platintojų organizacijų, atitinkančių Sąžiningos prekybos reikalavimus ir sąžiningos prekybos sistemos reikšmė prekybos praktika yra sąžininga, sertifikavimas ir ženklinimas Pasaulinės sąžiningos prekybos organizacijos ženklu žr.

Tarptautinės prekybos sistemos apibrėžimas

Sąžiningos prekybos gamintojų ir platintojų organizacijų prekės ženklas Lietuvos vartotojų institutas, Pridurtina, jog šie prekės ženklai yra žinomi ir pripažįstami vartotojų, o tai liudija ir vartotojų apklausų rezultatai: 96 proc.

Istorinio sąžiningos prekybos modelio vystymosi aptarimo kontekste, pirmiausiai yra pateikiama retrospektyvinė schema, apibrėžianti organizacijos ir paties prekės ženklo vystymąsi žr.

Sąžiningos prekybos importo organizacija Fair Trade Original Nyderlanduose m. Sąžiningos prekybos kūrimosi retrospektyvinė schema sudaryta darbo autorės, remiantis Lietuvos vartotojų institutas, Kaip matoma iš 3 paveiksle pateiktos informacijos, schemoje yra pateikti chronologiškai išdėstyti taškai, tiek kuriais įvyko svarbiausi istoriniai įvykiai: metais JAV atidaryta pirmoji Sąžiningos prekybos parduotuvė, metais Nyderlanduose įkurta Sąžiningos prekybos importo 10 11 organizaciją Fair Trade original, metais Nyderlanduose sukurtas ir sertifikuotas pirmasis Sąžiningos prekybos ženklas Fair Trade OrigiMax Haavelarnal, metais įkurta Tarptautinė sąžiningos prekybos produktų ženklinimo organizacija Fairtrade International, metais pradėta sertifikuoti produktus Fairtrade ženklu, paskelbta Sąžiningos prekybos diena, metais įkurta Pasaulinė sąžiningos prekybos organizacija.

COCOA life sistema tai holistinis, trečiosios šalies patvirtinta kakavos gaminimo sistema, kuri grindžiama kakavos bendruomenių stiprinimu, naujos kartos ūkininkų įkvėpimu.

Taip pat ši sistema padeda bendruomenėms spręsti dinamiškus, sudėtingus iššūkius, su kuriais jie susiduria Mondelez international, Kaip šios sistemos ženklas atrodo, pateikiama 4 paveiksle žr. COCOA life prekės ženklas Mondelez international, Kaip matoma iš 4 paveikslo, šiuo ženklu yra ethereum price produktai, kurių gamyboje yra integruojami tokie aspektai kaip socialinė atsakomybė, aplinkosauga, gamintojų edukacija.

Teigiama, kad ši sistema apima produktyvumą ribotos žinios apie ūkininkavimo metodus, ribota prieiga prie sodinamų medžių, kenkėjų ir ligų, aplinka klimato kaita, medžių senėjimas, prastas dirvožemis, socialinė ribota prieiga sąžiningos prekybos sistemos reikšmė švietimo, lyčių nelygybės, mažesnis moterų vadovavimas, finansinis skurdas, finansavimo trūkumas. Taip pat nurodoma, kad šia sistema yra siekiami holistiniai veiksmai, kurie pateikiami 5 sekti opcionų prekybą žr.

COCOA life funkcinės sritys sudaryta darbo autorės, remiantis Mondelez international, Taigi iš 5 paveiksle pateiktos informacijos matoma, kad COCOA life sistema apima pagrindines sritis, kurios rūpinasi socialine atsakomybe bei sąžininga prekyba, nes apima švietimą, finansavimą, aplinkosaugą bei kitus svarbius aspektus.

Nustatyta, kad COCOA life funkcinė sritis apima ne tik šokolodalo gaminimo komponentus, bet ir yra susijusi su bananų, kavos, kakavos, arbatos, aukso, ryžių, medvilnės, gėlių, šviežių vaisių, cukraus gamyba. Galima teigti, kad kiekvienas šios gamybos etapas yra orientuotas į sąžiningą darbą bei socialinę atsakomybę. Analizuojant šio ženklo žinomumą galima teigti, kad COCOA life taiko visi Mondelez šokolado prekės ženklai, ko pasekoje yra sąžiningos prekybos sistemos reikšmė pasaulinis šokolodo verslas, gilinamas ryšys su kakavos kilme.

Taip pat reikia pažymėti, jog panašios su aplinkosauga ir socialine atsakomybe susijusios sistemos bei programos kuriamos ir pradedamos taikyti ir kitiems produktams cukrui, medvilnei ir pan.

Kaip pastebima organizacijų socialinės atsakomybės reikšmės ir jos poveikio tiek organizacijoms, tiek visuomenei vertinimai mokslinėje literatūroje yra kompleksiniai, persidengiantys ir daugiaprasmiai, kintantys lygiagrečiai su praktine šios srities raiška organizacijų 13 14 veikloje ir verslo aplinkos dinamika, apimdama platų spektrą vidinės organizacijų aplinkos ir išorinės aplinkos elementų Mauricienė ir Paužolienė, Mokslinėje vertinimo perspektyvoje tai išreiškia ir tokios sąvokos kaip socialiai atsakingas marketingas vartojimas, kuris siejamas su tikslinių rinkų ir vartotojų poreikių analize ir atitinkamo kokybinio lygio paslaugų ar prekių suteikimu vartotojui geresnėmis sąlygomis nei konkurentai, tačiau kartu tai atliekant taip, kad būtų išsaugota arba net padidinta vartotojo ir visuomenės gerovė, išspręstos aktualios prekių ar paslaugų trūkumo-prieinamumo problemos Paužuolienė ir Viningienė, Tai iliustruoja ir informacijos tyrimų kompanijos Nielsen atlikta tarptautinė vartotojų pirkimo įpročių ir veiksnių apklausos angl Nielsen Global Corporate Sustainability Report rezultatai 62 proc.

Brando net 66 proc. Iš semantinio vertinimo perspektyvos siaurąja vertinimo prasme tai daugiausiai sietina su organizacijų vidinės aplinkos ir procesų elementais, išskiriant tokias poveikio sritis kaip: einamųjų organizacijos veiklos rodiklių pagerinimas arba vadinamoji socialinės atsakomybės ekonominė nauda ; organizacijos rinkodaros ir viešųjų ryšių strategijų parengimas, orientuotas pagal organizacijos deklaruojamą poziciją ir požiūrį sąžiningos prekybos sistemos reikšmė klausimu bei atitinkamų tikslinių, skatinamųjų priemonių taikymas; vidinės kultūros kūrimas ir santykių su darbuotojų stiprinimas.

Vertinant plačiąja prasme, galima kalbėti apie platesnį reikšmių ir nse automatizuota prekybos sistema sričių spektrą, orientuojantis į tokius išorinius vertinimo elementus-reiškinius dažniausiai parduodamų indeksų pasirinkimo sandorių 1. Brand formavimas; 14 15 2.

opcionų prekyba roth ira cboe opcionų prekybos simuliatorius

Ilgalaikių santykių su klientais sukūrimas; 3. Darniojo vystymosi angl. Sustainable Development ir verslo etikos koncepcijų įgyvendinimas; 4. Tiekimo grandinės valdymo angl. Lygiagrečiai svarbu paminėti ne tik teigiamus korporatyvinės socialinės atsakomybės ir viešųjų ryšių sampratų vertinimų aspektus, bet ir neigiamus aspektus.

Tai praktikoje iš dalies iliustruoja Vokietijos automobilių gamintojo Volkswagen dyzelinių variklių išmetimo sistemų ir bendrų išmetimo rodiklių metų skandalas, kas lėmė ne tik produkcijos atšaukimą iš rinkos ir didelius finansinius nuostolius, bet ne mažiau neigiamai paveikė ir bendrą įmonės įvaizdį Dans, Tai iš dalies atitinka vieną iš 5 pagrindinių šios srities aiškinamųjų teorijų agentavimo teoriją, pagal kurią Agentavimo teorija teigė, kad ĮSA programos yra išteklių švaistymas, o tokia veikla yra naudinga tik valdančiajam organizacijos personalui ir jo įvaizdžio formavimui bei karjerai Navickienė, Dockevičius, Sedliorienė, Papildant iš teisinio reglamentavimo pusės, tai korporatyvinė organizacijų atsakomybė apie klientus, verslo partnerius ir visuomenę yra įtvirtinta ir teisės aktuose.

Galbūt jus domina